Aylık arşivler: Aralık 2013

ICC NEDIR VE RENK YÖNETIMI NASILDIR?

iCC Nedir ve Renk Yönetimi Nasıldır

Renk yönetimi, baskı hazırlık aşamasından baskı sonuna kadar renk güvenirliliğini sağlamaya yönelik bir sistemdir. Sistemin ana unsurlarından birisi üretim sürecinde kullanılan cihazların renk evrenlerini tanımlayan ICC (International Color Concercium) profilleridir. Üretici firmalar kendi cihazları ve baskı sistemleri için profiller üretmektedir. Renk yönetim sistemi belirli bir yatırım gerektirdiğinden Türkiye’deki matbaalar genellikle kendi profillerini üretmek yerine bu hazır profilleri kullanmayı tercih etmektedirler. Ancak, hazır profiller genel ve averaj bilgiler içerdiklerinden dolayı zaman zaman oldukça farklı sonuçlar verebilmektedir. Bu çalışmada; hazır ICC profilleri ile Türkiye’deki matbaaların hazırladığı özel profillerin

karşılaştırılması yapılmıştır. Profillerde kullanılan mürekkeplerin renk değerleri, nokta kazancı ve beyaz nokta gibi temel ölçümler yapılarak renk evrenleri arasındaki fark ve renk tutarlılıkları değerlendirme sonucu elde edilen verilerin ortalamalarıalınarak, standart ICC profilleri ile Türkiye’de üretilen ICC profilleri arasındaki farklar belirlenmiştir. Sonuçta doğru olmayan profiller bize ancak yaklaşık sonuçlar verebildiklerinden güvenilmezler. Doğru ve kaliteli bir sonuç için her cihazın ve makinenin profilinin çıkarılması önerilebilir

Renk yönetim sistemi, üretim aşamasında kullanılan cihazlar arasındaki renk dönüşümlerinin yapılmasını ve baskı sonucunun monitör ve provada simüle edilmesini sağlar. Bu işlemi başarabilmesi içinde sistem

içinde kullanılan cihaz ve makinelerin görebildiği ya da üretebildiği renk evreninin sınırlarının bilinmesi gereklidir. Cihaz renk evrenlerinin sınırlarını ortaya koyan ve bunları sisteme tanıtan ICC profilleridir. Matbaacılık sektöründe üretim yapan yazılım, sistem ve cihaz üreticileri 1993’de bir araya gelerek “Uluslararası Renk Konsorsiyumu”nu, [International Color Consortium’u (ICC)] kurmuşlardır. Kurum adının ilk harfleri ile anılan ICC dosya formatını geliştirmiştir. Bu format ile cihazların renk evrenlerini belirlemeye yönelik testlerin kolorimetrik sonuçlarının tanımlanması bir standart haline getirilmiş ve bütün makine ve programların bu profilleri tanıması sağlanmıştır.Profil Oluşturma oluşturma programı bu verilerden yola çıkarak cihazın renk evrenini belirleyip cihaz profilini elde eder. Monitörler için profil hazırlanırken profil hazırlayan program monitör için birçok RGB renk üreterek bunları ölçer. Bu işlem sırasında, program tarafından monitörde görüntülenen renklerin RGB değerleri referans bilgiyi, renk ölçüm cihazı tarafından monitörden görüntülenen renklerin CIELAB değerleri ise monitörün karakteristik özelliklerini oluşturur. Monitör profilinde her iki yöndeki “LAB-RGB ve RGB-LAB” çevrim de önemlidir. Çünkü monitör orijinal veriden görüntüyü oluştururken (gerçek rengin gösterilmesi, örneğin: trayıcı RGB-LAB-monitör RGB) kullanır. Baskı sistemleri için hazırlanan profiller için ise, dijital olarak hazırlanmış olan test skala dosyası, (örneğin CMYK-TIFF dosyası) basılır ve ölçülür. Basılan test skalasının üzerindeki renklerin CMYK değerleri referans verilerini oluşturur. Baskıdan sonra yapılan spektral ölçümlerden alınan CIELAB değerleride baskıyı yapan cihazın karakteristik bilgilerini ortaya koyar. Ölçüm sonucunda elde edilen veriler hangi CMYK karışımının baskıda hangi rengi oluşturduğunu gösterir. Bir başka deyişle her LAB rengi değişik oranlardaki karışımlarla CMYK’dan çıkartılabilir. CMYK profillerde her iki yöndeki dönüşümler de önemlidir. Örneğin tabaka ofset için hazırlanmış bir görüntü gazete baskısı çin yeniden hazırlanmak istendiğinde, görüntü öncelikle tabaka ofset profili kullanılarak CMYK’dan LAB’ye, sonra branda baskısı için profili kullanılarak LAB’den CMYK’ya çevirilir.

2.1. CIELAB Renk Evreni

Uluslararası Aydınlatma Komitesi CIE’nin görevi, boya, mürekkep gibi malzeme üreticileri için renk

komünikasyon standartlarının tekrarlanabilir bir sistemini oluşturmaktır. Bunu, insan gözünü temel alarak

oluşturduğu renk evren modelleri ile yapmaktadır. Renk eşleşmesi için evrensel bir şablon sağlamak bu standartların en önemli fonksiyonudur. Bu şablonun kaynağı ise standart gözlemci ve XYZ renk uzayı olarak belirlenmekle beraber, XYZ uzayının balanssız doğası, xyY kromatisite diyagramında da gösterildiği gibi bu standartların kolayca elde edilmesini zorlaştırmıştır. L*a*b* renk modeli, dikey sarı-mavi ve yeşilkırmızı eksenlerine dayanan dörtgensel koordinatlar

kullanır. CIE, CIE L*a*b* ve CIE L*u*v* olarak adlandırılan daha muntazam renk ölçütleri geliştirmiştir.

L*a*b* renk uzayının iyi dengelenmiş yapısı, bir rengin aynı zamanda hem yeşil hem kırmızı veya hem mavi

hem sarı olamayacağı teorisine dayanmaktadır. Bunun sonucunda, kırmızı/yeşil ve sarı/mavi sıfatlarını tarif etmek için basit değerler kullanılabilir. CIE L*a*b*’da ; L* lightness’ ı, a* kırmızı/yeşil, b* sarı/mavi değerini gösterir.(Şekil.3). Bu renk uzayı, Hue Saturation Lightless (HSL) gibi üç boyutlu renk uzaylarını anımsatmaktadır.Günümüzde ençok kullanılan ve temel alınan renk evreni CIE LAB evrendir. Masa üstü yayıncılıkta bilgisayarlar ve programlar Lab sistemini temel alırlar. Renk Yönetim Sisteminde de temel renk evreni CIE Lab dır [6]. CIELAB 1976 renk evren modeli [4] 2.1.1.CIELAB – ∆E tolerans metodu CIELAB hesaplamaları L*a*b* renk uzayına dayanır. CIELAB’ı kullanarak standart rengin yeri, ölçüm

datasıyla, L*a*b* renk uzayında kesin olarak belirlenir. Daha sonra bu rengin etrafında teorik bir tolerans küresi çizilir. Bu küre standart renkle örnekler arasındaki kabul edilebilir değişiklik miktarını gösterir. Ölçüm verisi kürenin içinde kalan örnekler kabul edilebilirken dışına düşen renkler kabul edilemez. Tolerans küresinin büyüklüğü müşterinin kabul edilebilir renk farklılığı ölçüsüyle belirlenir. Bunlar ∆E

(hata payı) birimleriyle gösterilir. Reprodüksiyon endüstrisinde tipik bir müşteri toleransı genellikle 1 ve 6

∆E arasındadır. Bu, tolerans kutusunun dışında olan örneklerin standarttan 6 ∆E birimden daha fazla uzakta olması anlamını taşır. 1 ∆E birimden az olan toleranslar genellikle mevcut metotlarla elde edilemez toleranslardır. 2-4 ∆E birime kadar uzaklığı olan örnekler genellikle çoğu gözlemci tarafından standart renkten ayırt edilemezler [6]. ∆E= [(∆a*)+(∆b*)+(∆L*)]1/2

 
Image
 
Burada  ;
 
∆l : açıklık-koyuluk farkı,

∆a : kırmızılık ve yeşillik farkı,

∆b : ise sarılık ve mavilik farkı.

2.2. Genel ICC Profilleri

Üretici firmalar sattıkları ürünlerle beraber cihazlarının kolorimetrik özelliklerini barındıran ICC profillerini de kullanıcıya vermektedirler. Ancak bu profiller, her bir cihazın kendine özel profili olmayıp birkaç cihazdan elde edilmiş averaj ölçümler sonucunda hazırlanmıştır.Ancak cihazlar hazır profillerde ki değerlerle tam olarak uyuşmazlar. Bunun nedeni aynı üretim bandından da çıkmış olsalar her cihazın kendine has karakteristikleri olmasıdır. Ayrıca cihazlar zaman içinde eskimektedirler. Tarayıcıların ışık kaynaklarının belirli bir ömrü olup kaynak eskidikçe elde edilen renkler değişim gösterir. Işık kaynağının eskimesi haricinde ışık algılayıcı CDD çipleri de zaman içinde yaşlandıklarından hazır gelen profillerdeki değerlerden sapmalar gösterirler. Monitörlerde ise hazır profiller genellikle işlevsel değildir. Hazır gelen profiller, yapılan kalibrasyon işlemleri sonucunda monitör kondisyonu ile uyuşmadıklarından monitörlerde hazır profiller tercih edilmemektedir.

Image
 
 
5. BULGULAR 
Renk ölçümleri sonucunda elde edilen verilerin 
ortalama değerlerleri Tablo 1’ de verilmiştir. 
Tablo 1. Avrupa ve Türkiyede Kullanılan mürekkepler 
arasındaki renk farkları
Kağıt cinsi / Baskı ana rengi  L   a*  b*  ∆E 
ISO 12647-2:2004 Cyan  55  -37  -50 
Türkiye Parlak Kuşe Cyan  54.6  -35.9  -54  4.17 
Türkiye Mat Kuşe Cyan  54.5  -33.5  -53.5  4.97 
ISO 12647-2:2004  Magenta  48  74  -3 
Türkiye Parlak Kuşe Magenta  45.6  76.7  -4.6  3.95 
Türkiye Magenta  47.3  73.6  -4.5  1.70 
ISO 12647-2:2004  Sarı 91  -5  93 
Türkiye Parlak Kuşe Sarı 88.5  -5.1  99.9  7.34 
Türkiye Sarı 88.7  -4.6  96.3  4.04 
ISO 12647-2:2004  Siyah  16  0  0 
Türkiye Parlak Kuşe Siyah  12.6  1.4  0.7  3.74 
Türkiye Siyah   16.8  1.3  1  1.82 
ISO 12647-2:2004 Kırmızı
(M+Y) 
49  69  52 
Türkiye Parlak Kuşe Kırmızı 45.6  70.7  52.1  3.80 
Türkiye Kırmızı 46.4  69  50.7  2.91 
ISO 12647-2:2004 Yeşil (C+Y)  50  -68  33 
Türkiye Parlak Kuşe Yeşil  48.4  -71.6  34.4  4.18 
Türkiye Yeşil   48  -69.2  33.3  2.35 
ISO 12647-2:2004 Mavi (C+M)
   
20  25  -49 
Türkiye Parlak Kuşe Mavi  20.6  30.7  -44.9  7.05 
Türkiye Mavi   21.9  25.2  -44.6  4.80 
ISO 12647-2:2004 C+M+Y  18  3  0 
Türkiye Parlak Kuşe C+M+Y  20.3  14.6  5.5  13.04 
Türkiye C+M+Y  20.5  8.5  5.1  7.91 
ISO 12647-2:2004 Kağıt Türü 1  95  0  -2 
(Parlak Kuşe 115g/m
 
Türkiyede Kullanılan    94.5  1.0  -4.7  2.92 
Parlak Kuşe Kağıtların 
ortalaması
ISO 12647-2:2004 Kağıt Türü 2  94  0  -2 
(Mat Kuşe 115 g/m
 
Türkiye de Kullanılan  95.1  1.1  -4.4  2.86 
 
Image
 
Uygulamada karşılaşılan bir başka zorluk ise standartda belirtilen kağıtlar dışındaki kağıtlara baskı yapılmasıdır. Standartta genel örnekleme yapılarak beştemel tip kağıt belirtilmiştir. Ancak belirtilen kağıtlardan farklı gramaj ve beyaza sahip kağıtlara yapılan baskılarda, kağıdın söz konusu yapısal özellikleri yüzünden basılan renklerde standardın dışına çıkmalar olmaktadır. Farklı tram yapıları ile yapılan baskılar da aynı şekilde değişimlere neden olmaktadır.  Bütün bu değişimler aslında ana renklerde standardın değerleri içinde kalmasına rağmen baskının genelinde, karışım renklerindeki sapmalar fazla olmaktadır. Bunu görmenin en güzel yolu ICC profillerini karşılaştırmaktır.  Renk yönetimi renk güvenirliliği ve tutarlılığı konusunda sistemin sunduğu önemli imkanlardan birisidir. Renk yönetiminin temel dayanağı profillerdir. Monitör ve giriş cihazları için profil hazırlamak oldukça basit ve ucuzdur. Daha karmaşık ve dikkat edilmesi gereken fakat aynı zamanda oldukça önemli olan baskı profillemesi ise biraz üzerinde çalışıldığında oldukça rahat kavranıp uygulanabilecek  bir işlemdir. Bu işlem için her ne kadar yatırıma ihtiyaç olsa da pahalı makinaların yanında bu yatırım oldukça düşük olup doğru üretim için gerekli görülmektedir. Renk yönetimi, Türkiye’de yaygın olarak kullanılmaya başlamamış olmasına rağmen, kaliteli bir baskı için önemli bir unsurdur. Baskı öncesinin doğru çalışabilmesi, belirlenen baskının yapılabilmesi ve istenen rengin elde edilebilmesi için sistemin kullanılması ve her cihazın profillemesi yapılmalıdır. Doğru olmayan profiller bize ancak yaklaşık sonuçlar verebildiklerinden güvenilmezler. Doğru  ve kaliteli bir sonuç için her cihazın ve makinenin profilinin çıkarılması önerilebilir. Firmamız Degrada Reklam http://www.degradedijital.com elinde bulunan xrite ve i1 cihazlarıyla icc renk dogrumalarını %100 dogrulukla yapmaktadır.

Degrade Nedir? Photoshopta Degrade Nasıl Yapılır?

Bir rengin bir başka renge dönüşmesi esnasında oluşan renk geçişi.Koyudan açığı gibi..

Yani iki rengi yan yana koyduğumuz zaman normalde aralarında sanki bir çizgi varmış gibi görünür.

Fakat bu 2 veya 2 den fazla rengi belirleyip degrade verdiğin zaman bu renkler arasında yumuşak bir geçiş tabakası 

oluştururabiliriz buna degrade diyoruz.Oluşturduğumuz degradelere ise gradient diyoruz.

—500*500 bir belge açın.(File >> New).”D” ye basarak renkleri Siyah-Beyaz yapın.

—Klavyeden “G” ye basarak Gradient Tool u seçin.Gradient aracının varsayılan(default) değeri siyahtan beyaza doğru renk geçişidir.Aracı kullanmak için sayfanın istediğimiz bir yerine tıklıyoruz ve mause u bırakmadan sayfanın istediğimiz yerine kadar çekiyoruz.Bu çekme işlemi gradient türüne göre değişebiliyor.(Yukardan aşağıya,ortadan köşelere vb…)

—Ben aracı seçtim ve yukardan aşağıya olmak üzere bir degrade verdim.İlk tıkladığım yerden mauseu bıraktığım yere kadar renk geçişi oldu. 

TEMEL DEGRADE/GRADIENT AYARLARI:
—————————————

1-)Gradient renklerinin yanında aşağıya doğru küçük bir ok var.Oraya tıklarsanız daha önce yaptığınız gradientler ve hazır olarak bulunan gradientleri bulabilirsiniz.Bu pencerenin yanınada küçük bir sağa ok var ona tıklarsanız açılan ayar penceresinden gradientlerle ilgi küçük ayarlar yapabilirsiniz.

Kırmızı Alan:
————–
Yeni bir gradient oluşturursunuz.(Biz burayı kullanmayacağız.)

Mavi Alan:
————-

Gradeintlerinizin nasıl listeleneceği konusundaki ayarları yapmanızı sağlar.

Text Only : Sadece isim olarak listelenir.
Small Thumbnail:Küçük simge olarak listelenir.
Large Thumbnail:Büyük simge olarak listelenir.
Small List :Küçük bir liste şeklinde listelenir.
Large List :Büyük bir liste şeklinde listelenir.

Yeşil Alan:
————-

Reset Gradients : Gradient paletini varsayılan şekle dönüştürür.Yaptığınız tüm degradeler silinir.)
Load Gradients :Yeni bir hazır gradient eklemek için kulanılır.
Save Gradients :Hazrladığınız gradientleri .GRD uazatısıyla kaydetmenizi sağlar.
Replace Gradients : Seçtiğiniz .GRD uzantılı gradient dosyalarını yükler.

Mor Alan:
————
Photoshopun içinde gelen hazır gradientlerin listesidir.Ve sizin yüklediğiniz gradientlerin gösterildiği yerdir.İstediğinizi yüklemel için üzerine gidip bir kez tıklamanız yeterli.

Çıkacak uyarıda “OK” derseniz gradientlerin gösterildiği pencerede sadece bu gradient paketi gösterilir.”Append” a basarsanız seçtiğiniz gradient paketi gradientlerin gösterildiği pencerede en sona eklenir.Diğer gradientleride silmemiş olursunuz.

2-)GRADIENT EDITOR:
————————

—Kendi belirlediğiniz renklerden gradient oluşturmak için “Gradient Editör” ü kullanacağız.Buraya ulaşmak için ise 1.Resimde gösterdiğim “Gradient Editör” e 1 kez tıklamanız yeterli olacaktır.

—“Name” kısmına oluşturacağınız gradientin ismini yazın “New” e tıkladığınızda yeni bir gradient oluştuğunu görürsünüz.Fakat ismi yazın ama new e basmayın daha aşağıda işimiz var çünkü 

—“Gradient Type” da 2 seçenek vardır.”Solid” ve “Noise”.”Solid” de düz katı bir gradient oluşturursunuz genelde bu seçenek kullanılır.”Noise” ise çizik,kirli,pütürlü anlamına geliyor.Çizik bir gradient yapmak isterseniz noise i seçin.”Solid” i seçelim ve devam edelim.

—“Smoothness” alanından gradientin düzlük ayarını yaparsınız.

—Açılan pencerede Mavi Alan içinde yanlarında küçük küçük kareler olan bir dikdörgen paletimiz var.Renk eklemek için bu küçük kareleri kullanacağız her küçük kare bir rengi temsil ediyor.Benim paletim de gözüken “aşağıdaki” karelerin hizasında boş bir yere tıkladığınızda yeni bir kare yaratmış 
olacaksınız.Kareye bir kez tıklayın ve aşağıda aktif olan “Color” alanına tıklayarak bir renk seçin.

“Location” a da 0-100 arası sayısal bir değer girerek bu rengin yerini değiştirebilirsiniz.

Silmek içinde “Delete” ye basın.

—Eğer “yukarıdaki” karelerin hizasında boş bir yere tıklarsanız yine bir kare oluşturursunuz fakat bu oluşan kareler gradientimizde saydamlık vermemize yarar.Bu kareler seçili iken 

“Opacity”,”Location” ve “Delete” butonları aktiftir.”Opacity” den saydamlığı “Location” dan yerini ayarlarsınız.Silemek için ise yine “Delete” basın.

—Ve şimdi Gradient Type alanından “Noise” i seçin.”Roughness” çizgilerin yoğunluğunu ayarlamanıza yardım eder.”Color Mode” dan bir mode seçin ve aşağıda kaydırma çubuklarını kullanarak istediğiniz tonda bir renk yaraın.Sağ tarafta “Options” alanında “Restrict Colors” a tıklarsanız renklerin yoğunluğunu
alırsınız.”Add Transparency” ye tıklarsanız gradientinize saydamlık eklerseniz.”Randomize” e tıklarsanız Photoshop yapmış olduğunuz ayarlar ölçüsünde farklı çalışmaları görüntüler.

—Artık ayarlarımızı yaptık “New” e tıklarsanız.Yeni bir gradient oluşturursunuz.Ok a basarak pencereyi kapatın.Yaptığım gradientle sol üst köşeden sağ alt köşeye doğru bir degrade verdim.

3-)GRADIENT TÜRLERİ:
————————-

—Degrade verirken 5 çeşit şekil kullanırız.Bunlar:

Linear :Düz
Radial :Yuvarlak
Angel :Açılı,Konik
Reflected :Yansımış
Diamond :Elmas Şeklinde.

4-)Üst Menüdeki Bazı Kavramlar:
———————————-

Revers :Renkleri ters çevirir.
Dither :Hafif Titreme verir.
Transparency :Saydamlık verir.
Mode :Blend Modelarını gradientlere uygulamımızı sağlar.
Opacity :Gradientin saydamlığını ayarlar.

http://www.degradereklam.com 

RENK AYRIMI

RENK AYRIMI

Renkler cisimlerin üzerine düşen ışığın bir kısmının yansıması, diğer bölümünün absorbe edilmesi (emilmesi) ile oluşur. Bu oran rengin cinsini belirtir.
Bir renkli kompozisyonun basılabilmesi için orijinaldeki renklerin baskıya uygun dört ana renge (cmyk) ayrıştırılması işlemine renk ayrımı denir
Bir çalışmanın filme alınabilmesi için SCANNER-FİLM ÇIKIŞI – PROVA olarak 3 aşamadan geçer.

Matbaacılıkta 4 ana renk vardır.

Bütün renkler bu 4 rengin kombinasyonlarıyla oluşturulmaktadır.
Bir örnekle renk ayrımını ünitesinin nasıl işlediğini görelim.
Bir broşür yapılacağını varsayalım. Öncelikle renk ayrımı yapılabilmesi için yapılacak işin maketi, diaları ve düşük rezolüsyonlu bilgisayar çalışması zip-cd-disket, dvd-harddisk ile alınır. Önce makete göre dialar ve opaklar taranır, temizlenir. Varsa dekupajları yapılır. Bu işlemlerden sonra sistem çalışması gereken sayfalar varsa bu çalışma yapılır. Hazırlanan resimler, sayfadaki yerlerine yerleştirilir. Filmler basılmadan önce çıkış renk kontrolü yapılır.
Basılacak kağıda uygun TRAM seçilir
Renk ayrımı atölyesine gönderilecek işler için işin sahibi mutlaka filmin nerede kullanılacağını bildirilmelidir. Yanlış bilgi veya hatalı yönlendirme sonucu tramlar yanlış kullanılırsa sonuç kötü olur.

Baskı niteliğine göre bilinen tram kullanılması 
Serigrafi: 34’lükten küçük
Gazete kağıdı (3. Hamur ): 40’lık
İnsert (Lwc): 48’lik ( Şayet kağıt toksa ) 54’lük
Dergi: 60’lık-70’lik
Ofset: 70’lik
Çok kaliteli ofset: 80’lik
1. Hamur: 54-60’lık
Kuşe: 70’lik
Tram kullanılır ve sonra film çıkışı alınır.

Renk Ayrımında Kullanılan Bazı Terimler 
Tram: Geçişleri (tonları) meydana getiren noktalardır. (1 cm’ye düşen nokta adedi)
Tire: Geçiş tonu olmayan düz renklerdir. Nokta kullanılmadan yapılan filme denir.
Degrade: Koyudan açığa veya bir renkten başka bir renge yumuşak geçişe denir.
Dekupe: Bir objenin etrafı yokmuş gibi temizlenmesine denir.
Ekstra (solid): CMYK dışında basılan özel renkler (gümüş, yaldız, refleks blue, altın yaldız vb gibi)
Dia: Taranabilir transparan orijinal film 2,4×3,5 6×6 6×9 13×18 gibi ebatları vardır.
Opak :Işık geçirmeyen basılı işlerin orijinalleri (Karta basılmış fotoğraflar, gazete ve dergilerden alınmış resimler)
Lup: Renk ayrımında kullanılan özel büyüteç
Photo Shop (sistem çalışması): Fotoğrafların edit edildiği özel bir bilgisayar programı. Bu programla istenilen resimler üzerinde arzu edilen görsel hareketler uygulanabilir. (örneğin bıyıksız bir insana bıyık yapılması gibi)
Prova”Contact proof”=Mevcut filmlerin fotografik yolla renkli folyolar kullanılarak bir nüshanın kağıt üzerine çıkarılması işlemidir.
(Cromolin – Fuji Prova gibi.)
HEXATRON: 6 renkle baskı sistemi CMYK’ya ilave olarak yeşil ve turuncunun ana renk olması. Tramların serbest hareket etmesi işlemi

BASKI ÇEŞİTLERİ

BASKI

 

Kağıt, film anlatımından sonra bunların işlenmesi ve görsel hale gelmesi işlemleri için matbaayı ve de matbaacılığı biraz tanıyalım. Matbaacılıkta, hazırlanmış olan filmlerin kalıplar arcılığı ile kağıdın üzerine nasıl transfer edildiğini görelim.

Baskı çeşitleri (Teknikleri ) 
– Ofset baskı
– Tipo Baskı
– Tifdurk Baskı
– Flekso Baskı
– Serigrafi Baskı
– Dijital Baskı

Nemlendirme ve mürekkep yardımı ile yapılan, noktanın işlemine ofset baskı denir. Film yüzeyindeki tram diye adlandırdığımız noktaların kalıp yüzeyinde oluşturdukları grenler, merdaneler vasıtası ile taşınan mürekkeplerle dolarlar.
Dolan noktalar, mürekkebi bir diğer kazan üzerindeki blanket adını verdiğimiz kauçuğun üzerine kauçuk da kağıt üzerine transfer eder.
Ofset baskı tekniği 2 gruptan oluşur.
• Tabaka ofset
• Rotasyon

Tabaka Ofset 
Özel emülsiyonla hassaslandırılmış kalıp ışıkla pozlandırılarak film üzerindeki siyah alanlar, kalıp üzerine ışıksız bırakılır. Diğer şeffaf alanlar ise ışığa doyurularak pişirilir. Daha sonra bu kalıp üzerindeki ışık olmayan yüzeyler banyo sırasında emayesini dökerek, boya kabul edecek emisyon oluşturulur. Oluşan emisyon su tutmadığından merdanelerden gelen boyayı tutar ve kauçuk üzerine aktarır. Blanket ise, üzerindeki boyayı aldığı gibi kağıt üzerine verir. Böylece film üzerindeki noktalar aynen kağıt üzerine mürekkep rengine göre geçmiş olur. Günümüzde ofset baskı 4 ana renk üzerinden yapılmaktadır. İşte biz buna matbaacılıkta Trikromi baskı adını veririz.

Renk Noktacıklarındaki Açılar ( Tram Açıları )

Noktaların birbiri üzerine açılarla basması ve mürekkebin transparan (örtücü olmayan) özellikte olması nedeniyle muhtelif renkler oluşmaktadır. İyi bir baskı elde etmek için özellikle iyi bir filme, kaliteli bir mürekkep serisine ve de transfer işinin sağlıklı olması için de hassas makine ayarlarına ihtiyaç vardır. Baskı işlemlerinde çabuk ve sağlıklı baskı yapmanın bazı çeşitleri ve kullanılan terimler.

• . Forma baskı yöntemi
• . Normal Revolta baskı yöntemi
• . Etek – Makas Revolta baskı Yöntemi
• . Ön – Arka baskı
• . Makas – Makas revolta
• . Etek – Makas revolta

Forma Baskı Yöntemi 
Kitap-Katalog vb gibi çok sayfalı işlerde kullanılan bir tekniktir. Amacı kağıdın katlanması durumunda sayfaların birbirlerini takip etmesi ve harman işleminin azalmasıdır. Ayrıca birbirini karşılayan sayfalarda olabilecek birbirini tamamlayan ve devamı olan resimlerin aynı renk tonunda devam etmesini sağlar.

Normal Revolta Baskı Yöntemi 
4 Kalıpla 4 renk baskı yapılarak makine ebadına uygun formatlarda kağıdın önünün ve arkasının basılması tekniğidir. Hem basılacak kalıp sayısının, hem de makine ayarlarındaki kaybedilecek zamanlardan tasarruf sağlar.
Kağıdın makinedeki hareketi makas adını verdiğimiz aparatların kağıdın geniş yüzünü tutarak diğer baskı ünitelerine taşıması şeklindedir. Kağıdın makaslar tarafından tutulan kısmına “Makas”adını vermekteyiz.
Ayrıca kağıt üzerindeki baskıların aynı yere basılabilmesini sağlamak amacıyla kağıt, makas tarafından alınmadan hemen önce ayarlayan “poza” adını vermekteyiz. Normal revolta baskıda kağıdın makası değiştirilmeden yapılan baskı şeklidir. Aynı poza ve aynı makas ile kağıdın önünün ve arkasının basılması işlemidir.

Etek-Makas Revolta Baskı Yöntemi 
Makasların tuttuğu yer makas, poza aparatlarının çektiği yer pozadır. Peki kağıdın kalan diğer iki kenarlarına ne ad verilir? Makasların tuttuğu yerin arkasında kalan kenara”Etek” Pozanın çektiği yerin karşısında kalan kenara ise “Karşı Poza” denilmektedir.
Bu baskı tekniğinde amaç yine aynıdır. 4 kalıpla önüne ve arkasına bir seferde renkli baskı yapılmaktadır. Yani amaç ve elde edilen sonuçlar revolta tekniği ile aynıdır. Farklılığı yalnızca yöntemdedir. Bu sefer kağıt takla attırılarak eteği-makas olacak şekilde basılır. Poza gene sabittir. Karşı poza ise çoğunlukla ön+arka baskılarda öndeki basılı materyalle arkaya basılanların aynı ayarda basılması için kullanılan bir aparattır.

Web Ofset (Rotasyon) Baskı Tekniği
1912 Yılında Casper Herman (Vomag) ilk rotatif makineleri üretmeye başlamıştır.
Ofset baskı sisteminin gelişmiş bir şeklidir. Günümüz dünyasında tirajı büyük olan basılı işler için bu sistemden faydalanılır. Bugün baskı sahasında tirajlı işler için sağladığı avantajlar çok fazladır.
. Web ofsetin (rotasyon baskının) en büyük özelliği BOBİN halinde sarılmış olan kağıda baskı yapma özelliğinde olmasıdır.
. Baskı sistemi olarak , web ofset makinelerin tabaka halinde baskı yapan düz ofset makinelerinden kağıdı kullanış yönü (tabaka/rulo) hariç pek farkı yoktur.
. Web ofsetin en büyük özelliği hem teknik hem de ticari oluşudur. Ancak, bazı rotasyon uzmanları tabaka ofsetten daha iyi sonuç alındığına inanmaktadır. Boya transferi yapılan kağıt 110-140 dereceden geçerek birden +13 dereceye düşen bir ısıyla inen şoklanmakta ve sonunda kağıt, boyanın ani kuruması neticesinde parlaklık kazanmaktadır. Katlama hunisine gelmeden önce silikon haznesinden kağıt emisyonu silikondan geçmektedir. Dolayısıyla parlama bu noktada + değer kazanmaktadır.
. Bu makineler muayyen işleri yaptıkları için ve de bu işler için imal edildikleri için işin icabına ve niteliğine göre tertibatlarda ilave edilmektedir. (Örneğin; Katlama, kesme, harmanlama, paketleme, kurutma vb. gibi cihazlar ilave edilmektedir)
. Web sisteminde her ünite iki kalıp ve iki kauçuk kazandan ibarettir. Baskı kauçuktan kauçuğa olur. Bobin halindeki kağıt iki kauçuk arasından geçerek bir kauçuk üst, diğer kauçuk alt tarafın baskısını gerçekleştirir. Böylece kağıdın her iki yüzü de basılmış olur.
. Web ofset mürekkeplerinin en önemli özelliği kurumadır. Demek ki, sıcakta sabitleşen mürekkep kullanılmalıdır. Bunun için son baskı ile katlama arasında kurumayı sağlamak için fırın veya tüneller kullanılmalıdır.

Web ofset (rotasyon) makinelerindeki bazı teknik özellikler
– Merkezi kumanda sistemi
– Bir veya birden fazla baskı üniteleri
– Bobin standı
– Kağıt gerginliği
– Kurutucu
– Soğutucu
– Katlama
– Kesme
– Harmanlama
– İstenilen adette iş sayımı
Her ünite için geçerli olmak üzere bu makinelerde merkezi kumanda sistemi ile makinenin uzaktan kontrolü ve baskı ayarları yapılabilmektedir.
Rotasyon baskı tekniğinde 2 çeşit sistem görmekteyiz.
Coldset (Kurutmasız)
Heatset (Kurutmalı)
Biz şu ana kadar Heatset baskısından bahsettik. Coldset baskı ise sadece 3. Hamur veya 1. Hamur basılabilir gibi üzeri kaplanmamış kağıtlara baskı yapan (Gazete gibi) kurutma tüneli bulunmayan makinelerde baskı yapılamaz.

Serigrafi Baskı
Asırlardır kumaşlar, Çin ve Japonya’da şablonlarla basılmış ve dünyanın birçok ülkesine satılmıştır. İlk zamanlar figürleri, bağlantı izleri bırakmadan kağıt ve deri gibi şablonlarla basmak mümkün olmadı. Şablon izleri bu yüzeylerde belirli aralıklarla kaldılar. Zamanla uzak doğuda eskiden kullanılan bu şablonlar üzerine kağıttan kazılmış figürler yapıştırılır, bağlantı izi bırakmadan baskı neticesi alınırdı. Baskıların bağlantı izi olmaksızın yapılabilmesi için çerçeve üzerine monte edilmiş taşıyıcı ve boya geçirici gözenekli bir yüzey gereklidir. Biz buna serigrafi baskıda GAZE veya ELEK BEZİ adını veririz.
Boya, rakle adını verdiğimiz (ustanın elinde tuttuğu sert dikdörtgen şeklinde düzgün boyanın elekten geçmesi için elek üzerinde ileri geri hareket ettirilen cisim) bir alet ile kumaşa geçirilir. Bu boya sadece gazenin (elek bezinin) üzeri örtülmemiş kısımlarından kumaşa geçer. İnce olan gaze iplikleri boyanın geçmesine engel olmadıkları için baskı yapılan malzemenin yüzeyine boya temiz ve düzgün olarak yayılır. Bu şekilde yapılan baskıya tekstilde Film Baskı veya Şablon Baskı da denir.

Bu baskı metodu uygulama çeşidi bakımından zengin olduğundan en basit el atölyelerinden en büyük fabrikalara kadar uygulanmaktadır.
Son zamanlarda şablon baskı, rulo baskı ile rekabet haline gelmiştir. Şablon baskı daha basit ve ucuz olarak kolay ve çabuk değişen baskı şekilleri yapabildiğinden küçük tirajlı baskıya daha elverişlidir. Bu işi yapan ustanın el becerisi çok önemlidir.

İpek gazeler hiçbir yöne kaymayan döner iğne tekniği ile yapılan dokulardır. Daha sonraları şablon baskı için tabii ipekten özel gazeler yapıldı.
Sentetik elyafın ortaya çıkmasından sonra ipek gazeler önemini kaybetti. (Bunun sebebi ise yüksek kimyasal direnç, esneklik, sağlamlık gibi nitelikleri yüzünden sentetik elyaf tercih edildi). Gaze için en uygun elyaf polyamis tipidir.

SERİGRAFİ BASKI TEKNİĞİ :(Elek baskı, şablon baskı, film baskı ) 
Japonya’dan Amerika’ya oradan da Avrupa’ya yayılmıştır. Özellikle reklam baskılarında kullanılır. Bilindiği gibi ofset baskı tekniğinde baskı, sadece direkt olarak kağıt ve kağıt türü tabaka veya bobin cinsinden maddelere yapılmaktaydı. Serigrafi türü baskıda sadece kağıt değil, karton-mukavva-pvc(sert ve yumuşak)-birçok plastik (sentetik) madde, metal, cam-seramik-tekstil vb. gibi maddeler üzerine baskı yapılabilmektedir. Bu baskı tekniğindeki başarı, tekniği iyi bilen (mürekkep bu baskı tekniğinde çok önemlidir ) kaliteli işe uygun araştırılmış mürekkep kullanan atölyelerdedir. Bu baskı tekniğinde kalıp yerine, ipek elekler kullanılmaktadır. Bu saf ipek, naylon perlon ve metal kumaş tabir edilen bir nevi tüldür. Bu tülün elek gibi delikli oluşundan elek baskısı denmiştir. Boya kalınlığı tipo baskıya oranla 6-10 kat fazladır.
Serigrafi 2 Bölümde yapılır

Şablon hazırlama 
Önce baskıyı yapabilmek için tahta veya metalden çerçeve, sentetik veya metal ipek rakle gereklidir. İpek, çerçeveye gerilir emaye ipek üzerine film halinde dökülür. (Raptiye, tel zımba, yapıştırma olabilir.) basılması istenen filmi şablon ile poz aparatının camı arasına yerleştirerek ışıklar açılır, yeteri kadar poz verilir. Banyo ile ışık gören yerler temizlenir. Sonra şablon tazyikli su ile yıkanır. Poz müddeti, ışıkla şablon arasındaki mesafe ve lambanın kuvvetine göre birkaç denemede anlaşılır.

Baskı Yapma 
Baskı İki şekilde olmaktadır
. El ile :Düz bir zemin üzerine baskı yapılacak olan kağıt, kumaş plastik, deri vb konur. Şablon, desen basılacak malzemenin üzerine yerleştirilir. Şablonun iç kısmına bir miktar boya dökülür ve rakle ile desen üzerinde bir-iki defa çekilir. Bu çekme bu işi yapan ustanın mahareti olmakta ve el ile yapılan baskıdaki hareket ve güç eşit olmak zorundadır. Sonra bu baskılar kuruması için tek, tek raflara konur.
. Makine ile: Bu çok basittir. Şablon makineye bağlanır. Direkt olarak baskı yapılır.

Serigrafide Önemli Bilgiler 
Akrilik plistrol gibi plastik baskılı materyalleri üzerine baskı yapılırken, boyalarda iyi yapışıp çabuk kuruma, yüksek ışığa dayanıklı olması gibi özellikleri aranır. Mesela; bez üzerine, ufak masa üstü bayraklar, flamalar yapılacak olursa özel kumaş boyaları . Polyester veya polietilen gibi malzemeler üzerine baskı yapılacaksa, özel polietilen mürekkepleri cam metal gibi yüzeylere çok parlak ve dayanıklı baskı yapılması istenirse özel olarak hazırlanan yüksek yoğunluklu boyalar kullanılmalıdır.

Serigrafi mürekkepleri takım olarak saklanmak zorundadır. Aksi taktirde 8-10 saat sonra sertleşir ve bir daha kullanılamaz

Taş Baskı (Litografik Baskı) 
Taş baskı sistemi yağ ve suyun birbirlerine karışmamaları olayı esas alınarak, aynı yüzey üzerinde baskı yapan ve yapmayan alanlar elde edebilme esasına dayanır. Hazırlanan baskı yüzeyinin, baskı yapılacak kısmı mürekkebi çeker, diğer kısmı ise suyu çeker. Bu tür baskıyı bulan Aloıs Senefelder’in ana prensibi su idi; gözenekli bir kireçtaşı üzerine yağlı mürekkeple bir şey yazıldığı zaman, suda eritilmiş arap zamkı tatbiki ile yağlı mürekkebin yayılması önlenir. Zamk ve mürekkep çözeltisinin bir miktarı taşa nüfuz ediyordu. Kuruduktan sonra taşın yüzeyi temizlenip daha sonra bir sünger ile ıslatılıp ve üzerine mürekkepleşmiş bir merdane geçilirse, merdanedeki yağlı mürekkep taşın yüzeyinin birinci işlemde mürekkeple işaretlenmiş ve emilmiş kısmı tarafından kabul edilir. Taşın ıslak olan diğer kısımları mürekkebi reddeder, Bu suretle taşın üzerinde yapılmış olan şekil tekrar meydana gelir. Bu şekil baskı yolu ile bir kağıda nakledilir. Taş üzerinde hazırlanmış litografik kalıplar ancak düz lito makinesinde kullanılır. Bu baskı sisteminde resim ve yazıların taş üzerine TERS tespit edilmesi bunların okunması ve yazılması için özel bir alışkanlığın olmasıdır.

Taş ağırdır. Bir nevi kalsiyum karbonattır. En büyük özelliği, suyu ve yağı emme özelliği bulunmasıdır. Taş baskı makineleri çok ağır çalışır. Kalıpları ağır olduğu için temizlenmesi ve tekrar baskıya hazırlanması uzun sürmektedir

Flekso Baskı (Lastik Baskı ) 
Bu baskıda tipo baskı gibi “yüksek” sistemine dahildir. Flekso kalıpları ile baskı yapılır. Çoğunlukla ambalaj sektöründe kullanılır. Naylon veya metal cinsinden folyolara baskı yapılmaktadır. Bu yüzden flekso baskı ile tifdruk baskı sistemini mutlaka birbirinden ayırmak gerekmektedir. Bu baskı tekniğinde de nokta kenarı ve merkezi arasındaki koyuluk farkları tipo baskıda olduğu gibidir. Hatta bu teknikte sıvı boya kullanıldığı için, bu fark bazı durumlarda tipodan daha belirgin görülür.

Flekso baskı makineleri “ROTATİF” olup bobin halindeki plastik veya kağıt üzerine baskı yaparlar. Seneler önce sadece lastik kalıp kullanılan bu baskı tekniğinde, o zamanlarda “lastik baskı” terimi olarak nitelenirdi. Günümüzde sadece kaba işler için lastik kalıp kullanılmaktadır. Fotopolimler klişelerle 48, hatta 54’lük tramlı hassas ve çok renkli kağıt ve folyo baskıları yapılmaktadır.
Kullanılan boyalar ayran kıvamında anilin cinsinden ve alkol esasına dayalı incelticilerle inceltilerek kullanılır ve çok çabuk kuruması gerekmektedir. Bu baskı sistemindeki boya ünitesi oldukça basittir. Boya haznesi içinde dönen verici merdane boyayı tramlı merdaneye verir tramlı merdane kalıp kazanına aktarır. Kalıp kazanı, baskı kazanı ile temas ederek aradan geçen kağıt veya folyoya baskı yapar.

Flekso baskı makineleri bayağı süratli çalışırlar. Çalışma tarzı basit olduğu için, bu sistem ekonomiktir. Foto filmler klişelerin meydana getirdiği yüksek kalite sayesinde her işte olmasa bile bazı işlerde tifdurklua yarışabilmektedir. Flekso baskı sistemi çoğunlukla ambalaj sanayiine hizmet vermektedir.

Tiefdruck (Tifdruk)- Çukur Baskı 
Dünyanın en gelişmiş endüstriyel baskı tekniğidir. Dergi yayıncılığında, tekstil ve bilhassa ambalaj sektöründe hizmet verir. En büyük özelliği sonsuz baskı yapmasıdır. (Baskı düz silindir üzerinden yapıldığı için etek makas payları diye bir şey olmaz silindirin bütün yüzeyi tam olarak basar)
Adından da anlaşıldığı gibi tifdurk “Almanca’da çukur baskı demektir”
Bakır kaplı silindir üzerine fotoğraflar desenler yazılar
Kimyasal
Elmas
Lazer
Vasıtası ile bakır silindir oyularak yapılır. Bakır dayanıklı olamadığı için üzeri kromla kaplanır. Bu sayede çok yüksek tirajlı işler basılır. Boyası sıvı haldedir. Bu sistemde, boya alınıp kağıda geçirilen kısımlar çukurdadır.
Bu sistemde orijinale yakın baskı elde etmek için ofset ve tipoden daha titiz çalışmak gerekmektedir.

CTP ve DİJİTAL BASKI

CTP VE DİJİTAL BASKI

 

Son yıllarda baskı teknolojisinde gelişen ve hızla ilerleyen yarışta CTP ve dijital teknolojisinin önde olduğu bir gereçtir. Artık baskı makineleri imal eden firmalar, dijital teknolojilerini geliştirme savaşı vermişlerdir ve vermektedirler.
Ctp bilgisayardan direkt kalıba pozlama teknolojisidir. Demek ki şu anda bile hemen, hemen bütün matbaalarda kullanılan film ve montaj safhasını ortadan kaldıran bir sistemdir.

Ctp Demek (film-montaj) gibi zaman alan bu bölümü ortadan kaldırmakta ve bilgisayarla hazırlanan basılacak iş direkt olarak kalıba pozlandırmak sureti ile zaman ve film maliyetinden istifade edilmektedir. Fakat bu teknolojide kullanılan kalıp dijital kadar hızlı bir gelişme göstermediği için ülkemizde pek fazla rağbet görmemiştir. Bu teknolojinin gelişmesi ile birlikte ülkemizde de yaygınlaşacağı inancındayım.

Hatırlayacak olursanız bundan 8-10 sene önce renk tarayıcı scannerlerin yerini CTP imagesetter adı altında film dizgi çıkış makineleri aldıysa da şimdi onların yerini CTP kalıp pozlandırıcı alıyor.

Bu konularda araştırma yapmış ve konunun uzmanları tarafından CTP hakkındaki düşünceler ise (özellikle matbaalarımız için )CTP’ye karar vermek şu günlerde erkendir. Bunun sebebi hem teknolojik hem de ekonomiktir. Çünkü, maliyet araştırıldığında korkunç olabilmektedir. Fakat böyle bir yatırımın sağlayacağı üstünlükler ve kolaylıklar unutulmamalıdır. Geleceğe yönelik planlar yapılırken bunlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Genel anlamda, renk ayrımı sistemlerine özel bir kalıp, film yada klişeye ihtiyaç duymaksızın basılmak istenen işin renkli veya renksiz direkt gönderilip baskının yapılabileceği sisteme verilen addır.

Bütün baskı sistemleri gibi grafik-baskı-baskı sonrası adı altında 3 aşamada dijital baskı işlemi yerine getirilmektedir.

Dijital baskıda baskı öncesinde artık film kullanılmıyor. Banyo yok, tarama yok, deneme çekimleri yok. Görüntü fotoğraf makinesinden bilgisayara, oradan da direkt olarak baskıya aktarılıyor. Bu durumda düşük tirajlı işlerin maliyeti otomatik olarak çok aşağıya çekilmiş olduğu için özellikle ofset baskıya kıyasla tercih nedeni olmaktadır. Bunun yanında düşük tirajlı işlerde zaman yönünden de çok fazla avantajları bulunmaktadır.

Dijital sistemle ister 1 adet, ister 1000 adet baskı yapmak mümkün olduğu için, bizim sabit maliyetler dediğimiz unsurları ortadan kaldırmak çok önemlidir
Promat sektörde kaliteyi artırma amacıyla, matbaa sanatları ve teknolojileriyle ilgisi olan herkesle bilgi birikimini paylaşmak istemektedir. Bu sayfalar üzerinde yer alan bilgiler siz değerli müşterilerimizin bizden teklif isterken ya da grafik tsarımcıların tasarımlarını yaparken dikkat edeceği püf noktaları içermektedir.

Renk Ayrımı 
Pantonede C ler Kuşe, U lar Hamur için kullanılır.
Serigraf baskı yapılırken filmin en fazla 70 dpi çözünürlükte olması gerekir. İçten yapışmalı sticker için filmin ters emilsiyonlu olması gerekir.
Ofset baskıda film alınırken kullanılan kağıt kuşe olursa tram en az 80, hamur kağıt kullanılırsa tram en az 60 olmalıdır.
Özel kesimli işlerde film montajlı çıkıyor ise ara payları en az 3mm olmalıdır.

Kağıt
– 57×82 ebadın 170 gr. üzerinde gramajı yoktur.
– Sert kapakta 170 gr. altı olmaz.
– Bristol ve bazı Özel kağıtların ön ve arka yüzeyi farklıdır.
– Bristol kağıdın standart ölçüsü 70×100 dür. (Özel ebatlar hariç)

Baskı
Zeminli işlerde işin kurumasını çabuklaştırmak için ve çizilmesini önlemek için vernik yapılması gerekir. Eğer bir işte gümüş yada altın yaldız kullanıldıysa mutlaka vernik veya laminasyon yapılmalıdır.

Laminasyon
– 135 gr. altı selofan olmaz.
– Özel kağıtlara selefon yapılamaz. Lokal Lak olabilir.
– Sıvamalı işlerde Laminasyon yapılması gerekir.
– Koyu zeminli işlerde kırım yerlerinden çatlamayı önlemek için selefon yapılır.
– Lak ve vernik çatlamayı engellemez.

Cilt
–  Amerikan Cilt yapılırken kapak Ö+A Selefon olmaz. Sadece Ön Selefon   yapılır. (Amerikan Cilt yaparken kapağa mutlaka laminasyon yapmak gerekir   aksi halde iş çizilir.)
– Sıvamada en az 170 gr kullanılır.
– Tel dikiş yapılabilmesi için forma düzeninde ve 4 ün katları olması gerekir.
– Kapak takmada (Amerikan Cilt) 170 gr. altı kapak olmaz.
– Yan kağıt olarak zemin atılmış kuşe kullanılmamalıdır. Eğer kullanılırsa da   selefon yapılması gerekir. Aksi takdirde çatlama yapar. 1. Hamur kağıt   önerilir. (En az 160 gr)

Laminasyon Nasıl Yapılır

 

Laminasyon Nasıl Yapılır ?

 

1

Laminasyon makinesi açın. Bir açma / kapama anahtarı genellikle makinenin arka tarafındadır. Açık / kapalı düğmesinin açık konumda olduğundanemin olun.

2

Eğer Sıcak bir malzeme kulanacaksanız makinenizin modeline bağlı olarak, 5-10 dakika bekleyin. Merdaneler en az 10 dakika tamamen ısınması gerekir. Makine üzerindeki gösterge ışığı bakarak hazır olup olmadığını anlayabilirsiniz. Çoğu makinelerde hazır oluncaya kadar yanıp sönen ve kapalı “Hazır” ışığı vardır o anda, ışık sabit kalır.

 

3

Laminasyon makinasında  istediğiniz hızı seçin. Çoğu makineleri 10 ayarlar var; 1 en yavaş ve 10 en hızlıdır. Yavaş hızlarda örneğin sıcak laminasyon işlemlerinde kullanılır.  Daha yüksek hızlarda örneğin soguk laminasyon malzemeler  yada fotoblok malzemesi geçirilir.

4

Makine üzerine kullanmak  istediğiniz laminasyonu yerleştirin. Merdanelerin aralarını açın. Lamine yapılacak malzemeyi hazırlayın. Laminasyon filmin üzerindeki taşıyıcı kağıdı 5 cm kadar açın. 30veya40  cm  uzunluğunda laminasyon malzemeniz genişliğinde bir kağıt ayarlayın bu kağıt laminasyon malzemenizin 2 merdane arasından geçirirken malzemenin merdaneye yapışmamasını sağlar. Laminasyon malzemesini geçirdikten sonra merdanelerin arasını kapatın hiç boşluk olmasın.  Lamine yapacağınız fotoğraf yada herhangi bir baskıyı merdanelere yaklaştırın. Fotoğraf kağıdını yavaşça ittirmeye başlayın. Lamine edilecek fotoğraf kağıdının laminasyon malzemesinden çok küçük olmamasına özen gösterin aksi taktirde laminasyon malzemesinin taşan kısımları merdanelere yapışır.

5

“Çalıştır” butonuna basın.  Fotoğraflar laminasyon makinesi üzerinde laminasyon filimle birlikte harekete başlamalıdır. Ek fotoğraflar beslemek için, fotoğrafın merdanelerin içinden yaklaşık olarak 1 cm geçtiğinden emin olun aksitaktirde fotoğrafları üst üste yaıştırmış olursunuz. Yeni fotoğrafı vermeden önce “Stop” düğmesine basabilirsiniz. Makinenin içine tüm fotoğrafları besleme işlemi bittikten sonra ”Stop” düğmesine basıp laminasyonlanmış baskılarınızı alabilirsiniz

Araç Giydirme Nedir?

 Araç giydirme nedir?

Araç Giydirme ; Araç Üzeri Reklam , Araç kaplama , Araba Giydirme olarak da adlandırılır.. Araç Giydirme; Cast Folyo diye adlandırılan yapışkanlı PVC ile yapılır. Bu yapışkanlı PVC Cast Folyo’nun kalınlığı 0.05 mm. dir. Cast Folyo’nun çok ince olmasının sebebi; Araç Giydirme işlemi işlem yapılırken, Aracın kanaloluklarına folyonun rahatça esnetilerek pozisyonlandırılmasını sağlamaktır. Bu işlem profesyonel Araç Giydirme ekipleri tarafından yapılmalıdır. Araç Giydirme hakkında detaylı bilgileri DEGRADE DİJİTAL sitemizden bulabilirsiniz

Araç Giydirme İşleminden Önce Yapılması Gerekenler

Araç Giydirme/Araç kaplama işlemi ( Araç üzeri Reklam Uygulaması ) yapılmadan önce , giydirilecek olan aracın detaylı fotoğrafları çekilir. Çekilen bu fotoğraflar bilgisayar ortamına getirilir ve uygun bir grafik programında tasarımlar alternatifli olarak yapılır.Beğenilen tarsıma göre ARAç giydirme işlemi ( sanal ortamda ) müşteriye onaylatılır. Böylelikle Müşteri Aracını Giydirme yapmadan önceki şeklini bilgisayar ortamında görmüş olur. Bu durumda hem Reklam firması hemde Araç Giydirme /Araç kaplama işlemini yaptıracak olan firma Araç giydirme işlemine başlamadan önce karşılıklı oalarak anlaşmaya varmış olur.

Araç Giydirme/Araç kaplama için gelen aracın fotoğrafı çekildikten sonra renkli çıktısı hazırlanır. Bu çıktı üzerine Aracın tüm detaylı ölçüleri not edilir. Bu ölçülerin net olarak alınması uygulamada oluşacak hatayı ortadan kaldırmış olur. Araç Giydirme/Araç kaplama profesyonellik gerektirdiği için yanlış bir ölçü, bütün Araç Baskısını yanlış yapılmasına neden olur.

Araç Giydirme işleminin üretimi ?

Araç Giydirme/Araç kaplama işlemin yapılacağı Aracın ölçüleri alındıktan sonra sıra üretime gelir. Araç Giydirme işinde profesyonel Grafikerler firmanın talep etmiş olduğu reklam uygulamasını yaparlar. Araç Giydirme/Araç kaplama işleminin en önemli aşamalarından biri de grafik tasarımdır. Yanlış tasarım yanlış baskıyı beraberinde getir. Yanlış baskı Araç giydirme/Araç kaplama esnasında aracın üstünde çok net bir şekilde kendini belli edecektir. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken diğer bir hususta Araç Giydirme/Araç kaplama işlemi yapılacak aracın; dekupe( kesme ) işlemi gerektiren yerlerine (kapı kollarına, kapı aralarına, çıtalara, farlara, fitillere, anahtar deliğine, cam kenarlarına ve arka silecek diplerine) herhangi bir yazının, logonun ve resmin gelmemesine dikkat edilmelidir. Araç Giydirme /Araç kaplama için gerekli ölçülendirme yapıldıktan sonra Digital Baskı makinesine iş gönderilir.

Araç Giydirme/Araç kaplama işlemine başlamadan önce Araç kesinlikle temiz olmalıdır. Araç Giydirme / Araç Kaplama işlemi yapılmadan bir gün önce aracın Temizlenip kapalı bir ortamda kurumaya bırakılması uygulama ve dayanıklılık açısından son derece önemlidir. Araç Giydirme/Araç kaplama uygulamaya başlamadan bir iki saat önce yıkama yapılması son derece zaralıdır.Son anda yıkanan araçlarda özellikle fitillerin içinde su kalıyor ve Araç giydirme /Araç kaplamaq esnasında Cast folyonun içine istem dışı su giriyor. Bu su zamanla Cast folyoyu kaldırıyor. Araç Giydirme/Araç kaplama işlemine başlamadan önce aracın sudan ve tozdan korunması için yıkanıp kapalı bir ortamda kalması şarttır.

Araç Giydirme/Araç kaplama işlemi profesyonel ekip tarafından yapılmalıdır. Aksi halde yanlış yapılacak montaj, ek yerlerinin birbirlerini tutmamasına, hava kabarcıklarının oluşmasına ve yapıştırılan Cast folyonun kısa zamanda kalkmasına sebep olacaktır.Araç Giydirme/Araç kaplama yukarıdan aşağıya doğru yapıştırılarak uygulanmalıdır. Cast Folyoyu pozisyonlandırmadan ve esnetmeden bu işlem yapılmalıdır kiyapıştıracağınız ikinci parça (görselin devamı) diğer parçayla birbirini tutsun. Aracın metal aksamı cast folyo ile giydirildikten sonra varsa camlara one way vision adı verilen delikli folyo yapıştırılmalıdır.One Way Vision un özelliği dışarıdan bakıldığında görselgörünür, aracın içinden bakıldığında ise dışarıs net bir şekildegörünür.

Araç Giydirme/Araç kaplama da en önemli husus aracın kesinlikle temiz olmasıdır. Araç Giydirme/Araç kaplama da kullanılacak Cast Folyonun dijital baskıdan sonra boyanın tam olarak kurumasını beklemek daha sağlıklı nbir uygulama sağlıyacaktır.sıvamanın çizilmemesi için keçe ağızlı ragle kullanılmalıdır.Kanalbölgeler uygulama bittikten sonra ısıtıcı fön yardımı ile ısıtılıp üzerinden geçilmesi daha uzun ömürlü bir sonuç ortaya çıkacaktır.

Aracınızı Araç Giydirme /Araç kaplama yaptrmak istediğinize karar verdikten sonra kesinilikle profesyonel firma tercih etmiş olmanız tüm işlemlerin geröerkleşmesin kusursurz sonuca ulaşmanızı sağlayacaktır. Grafik tasarım işleminde kesinlikle profesyonel bir grafiker tarafından yapılması sizin arzu ettiğiniz reklam çalışmasının doğru yapılmasını sağlayacaktır. Daha öncede bahsettiğimiz gibi araç Araç giydirme/Araç kaplama işlemi için önce fotoğraflanır. Daha sonra net ölçüleri alınacaktır. Bu bilgiler doğrultusunda Photoshopadlı programdaçekilmiş olan fotoğraflar alınmış olan ölçüler yardımıyla araç ne1/1 ölçek haline getirilir. Bu durum dijital baskıda ve uygulama da hataya meal vermemizi sağlayacaktır. Araç Giydirme/Araç kaplama için photoshop ta aracın üzerine istenen marka , logo , slogan ve görsellerle Araç giydirme/Araç kaplama işleminin firma yetkililerinin bilgisi dahilinde amacına uygun bir reklam aracı haline getiriyoruz. Araç giydirme/Araç kaplama işleminin photoshop programıyla ilgili boyutu firma yetkililerinin onayı doğrultusun da son bulmuş olmaktadır. Bu aşamadan sonra Araç giydirme/ Araç kaplama işlemi için bilgisayar dan alınmış olan renkli çıktılar yardımıyla firma yetkililerinin imza/kaşe ile onayı alınır. Bu durum Araç giydirme /Araç kaplama işlemini uygulayan ve uygulattıran her iki firmayıda garanti altına alacak olup daha sonra ortaya çıkabilecek sorunları en başında ortadan kaldırmış olacaktır.

Araç giydirme/Araç kaplama işleminde aracın üzerinde bulunan tüm ayrıntılar ( kapı kolları, stop lambaları, cam fitilleri, kanallar ). Göz önünde bulundurulmalıdır. Araç giydirme/Araç kaplama Grafik tasarımı yapılırken bu bölgelere olabildiğince ürün fotoğrafı, firmalogosu, iletişim bilgileri, sloganlar gibi firma için önemli olan unsurlar denk getirilmemelidir. Çünkü bu kısımlar Araç giydirme/Araç kaplama uygulaması esnasında kesilecek olduğundan reklam gerçek amacının dışına çıkacaktır. Bu nedenle Araç Giydirme/Araç kaplama işleminde profesyonel bir grafikerle çalışmanız daha sağlıklı bir sonuç verecektir.

Araç Giydirme/Araç Kaplama konusunun temel unsuru kullanılan malzemedir. Aracına Araç Giydirme / Araç Kaplamayaptırmak isteyen firmaların en çok dikkat etmeleri gereken konu budur.
1. Cast Folyo Araç Giydirme/Araç kaplama işleminde kullanılması gereken ürün budur. Bu ürünün en önemli özelliği Araç Giydirme/Araç kaplama işleminde kanallara , oluklara ve kavislere çok esnek olması dolayısı ile rahat esnemesi ve daha fazla mukavemet sağlamsıdır. Özellikle araç yüzeyi kanallı ve oluklu ise Cast folyo kesinlikle olmasa olmazlar arasındadır. Cast Folyo haricinde ki diğer ürünlerde kanal ve oluklu yüzeylere ısıtılarak yapıştırılır. Ancak dış etkenlerdeki hava sıcaklığının artış ve azalış farklılıklarında kanal ve oluklu bölgelerden kalkmalar kesinlikle oluşacaktır.
2. Yarı Cast FolyoAraç Giydirme / Araç Kaplama için kullanılacak bir diğer üründe Yarı Cast olarak adlandırdığımız folyodur. Yarı cast üründe mukavemet anlamında Cast folyo kadar uzun ömürlüdür. Bu ürün Araç Giydirme /Araç Kaplama işleminde kanallıbölgelerde kullanılması çok sakıncalıdır. Yarı Cast Folyoları Araç Giydirme / Araç Kaplama işleminde kanalsız araçlarda kullanmak yerinde bir karar olacaktır . 
3. Düz Yüzey Folyosu Araç Giydirme / Araç Kaplama en son tercih edilmesi gererken düz yüzey folyosudur. Adından da anlaşılacağı gibi sadece düz yüzeyli araçlarda tercih edilmesi gerekmektedir. Bu malzemenin dayanıklığını sağlamanın başlıca yolu üzerine laminasyonla kaplamaktır. Böylelikle araç üzerinde kalkma riski az da olsa engellenmeye yardımcı olacaktır.

Araç Giydirme / Araç Kaplama işleminde kullanılan Cast Folyonun üzerine istendiği taktirde dijital baskının dış etkenlerden korunmasını ve güneş ışınlarından daha az zarar görmesini sağlayan Laminasyon adını verdiğimiz ürün kullanılır. LaminasyonŞeffaf bir malzeme olup dijital baskının uzun ömürlü olmasını sağlar.Araç Giydirme / Araç Kaplama nın değiştirilmek istendiğizaman ( dijital baskının üzerindeki görsel , firma ismi ve slogan gibi. ) baskının kolay sökülmesine yardımcı olur.

Araç Giydirme / Araç Kaplama işleminde baskı kalitesinin mükemmel olması gerekmektedir. Günümüz teknolojisinde istenildiği sürece yüksek kalitede baskı almak oldukça kolaydır. Araç Giydirme / Araç Kaplamaişinde sıkıntı genellikle baskı kalitesinden ortaya çıkar. Bunu bertaraf etmenin en kolay yolu Aracınızı bu konu hakkında gerçekten profesyonel kişilere teslim etmekten geçer. Boran Reklam San.Tic.Ltd.Şti. olarak makina parkurumuz bu konunun üstesinden gelmeye yetecek kadar kalitelidir.

Araç Giydirme / Araç Kaplama işleminde kullanılacak olan mürekkepler solvent bazlı boya ile baskısı yapılmış malzeme kullanılarak yapılmalıdır Bildiğiniz üzere araç yollarda sürekli güneş ışığı , yağmur , çamur ve toz gibi bir çok etkene maruz kalmaktadır. Bu etkenlerin en başında araca ve Araç Giydirme/ araç kaplamaya zarar veren güneş ışığıdır.Güneş ışığı ultraviole ışınlar yaydığı için yeryüzündeki canlı veya cansız her maddenin rengini soldurur. Dijital baskı sektöründe Solvent Bazlı Mürekkepler ve Su Bazlı Mürekkepler olmak üzere iki çeşi mükrekkep kulanılmaktadır. Su bazlı mürekkeplerleİç Mekan Baskı makinelarında kullanılmaktadır.Kesinlikle araç giydirmede kullanılmaz..Bunun iki sebebi vardır.Birincisi su bazlı mürekkeplerin ana maddesi su olduğundan dolayı herhangi bir sıvı maddeyle temas ettiği taktirde boyanın yok olmasıdır.İkincisi yapılmış olan baskının üzerine laminasyondahi kaplanmış olsa güneş ışınları karşısında bir hafta gibi kısa br sürede tüm görseller neredeyse yok olacak kadar solmuş olacaktır.Bu nedenlerden dolayı Araç Giydirme / Araç Kaplama işlemlerinde
Solvent Bazlı Mürekkepler kullanılmalıdır. Solvent bazlı mürekkeplerde solma olayı baskı da kullanıllan mürekkebin kalitesine göre de değişkenlik gösterecektir.

Araç Giydirme / Araç Kaplama işlemindedayanıklılık ömrü kullanacağınız Cast Folyo ve boya kalitesi ile doğru orantılıdır. Bu süre 1 yıldan 5 yıla kadar uzayabilir. Araç Giydirme / Araç Kaplama da dayanıklılık ömrünü uzatmak için yukarıdaki bilgi ve görüşlerimizi dikkate almanızı şiddetle tavsiye etmekteyiz. Dikkat etmediğiniz her detay Araç Giydirme / Araç Kaplama ömrünün kısa veya uzun ömürlü olmasında direkt etken olacaktır.

Filo halinde Araç Giydirme / Araç Kaplama işlemi düşünüyorsanız, bağlantılı olduğunuz firmadan kullanılacak olan malzemelerin garanti belgelerini isteyiniz. Ayrıca temrin tarihi bu konu hakkında doğabilecek en önemli sorunlardan biridir.Öncelikle bir demo Araç Giydirme / Araç Kaplama işlemi gerçekleştirin. Daha sonra çıkacak sonuç doğrultusunda yapmış olacağınız karşılıklı sözleşme ile diğer araçlarınızı Araç Giydirme /Araç Kaplama işlemi için firmaya teslim ediniz.

Çokfarklı reklam yöntemleri vardır. Bunların bazılarıTelevizyon, Radyo, Gazete, Dergi, Billboard, Tabela,Yol Panosu ,Totem Tabela Yönlendirme Levhası, Araç Giydirme / Araç Kaplama, diye sıralanabilir. Bu reklamların amaçları farklı farklıdır. İşin maliyet boyutunu ve istenen amaca en kısa yoldan ulaşmak amaçlı en iyi reklamlardan biride Araç Giydirme / Araç Kaplamadır. Araç üzerine uygulanan Reklam her daim yollarda hareket halinde olduğundan dolayı farklı ilçelerde ve hatta şehirlerde biraz daha detaylı düşünürsek dönem dönem yurt dışında bile olabilir. Bu durumdaAraç üzerine yaptırmış olduğunuz Araç Giydirme / Araç Kaplama reklamı en etkili ve en uygun fiyatlı yöntem olarak sıralamada bulunur. Hemen hermen her firma Araç Giydirme / Araç Kaplama işlemi ile tanışmış olup , Araç Giydirme / Araç Kaplama yaptırmayanların firma sayısı her geçen gün daha da azalmaktadır.

Araç Giydirme / Araç Kaplama işlemini yaptırmadan önce Yasal izinleri almanız gerekmektedir. Araç Giydirme / Araç Kaplama işleminiziBilgisayar ortamında tasarımını yaptırdıktan sonra ,almış olduğunuz renkli çıktı ilebirlikte bağlı olduğunuz İlçenin Belediye başkanlığına gidip Reklam vergisini yatırmak durumundasınız. Ödeyeceğiniz bu vergi bir yıl süreli olup Araç üzerinde reklamınız kaldığı sürece her yıl tekrardan ödemeniz gerekmektedir. Ödediğiniz vergi Araç üzerine uygulanması tasarlanan reklamın m2 si ile hesaplanmaktadır.Her ilçe belediye başkanlığı farklı fiyat uygulamaktadırlar. Ödemiş olduğunuz vergi makbuzu size daha sonra muayene istasyonunda gerekli olacaktır. Ayrıca aracınız Araç Giydirme / Araç Kaplama işlemi tamamlandıktan sonra muayene istasyonuna gitmesi gerekmektedir. Bu gerekçeyle almış olduğunuz renkli çıktıyla Araç Giydirme / Araç Kaplama işlemine başlamadan önce muayene istasyonuna gidip yapılacak olan uygulamanın yasal olup olmadığının onayını öğrenmek size hem nakit hem de vakit kazandıracaktır.

Araç Giydirme / Araç Kaplama işleminin uygulamasınaaracın yan arka kısımından önlere doğru folyoyu yapıştırmak gerekmektedir. Böylece ikinci parçayı yapıştırdığımızda Folyo ilk parçanın üzerine bineceğinden (maksimum 1cm. bindirme payı) rüzgar herhangi bir zarar vermeyecektir.. Aksi taktirde önden arkaya doğru uygulama yapılırsa araçseyir halindeyken ek yerinden rüzgara maruz kalacak olup , zamanla ek yerlerinde kalmalar yapmaya başlıyacaktır.
Araç Giydirme / Araç Kaplama uygulamasına başlamadan önce sökülmesi gerekenparçaları sökmek ( Cam çıtaları , Plaka, Farlar ,Yan sinyaller , Yan çıtalar, gibi. ) hem uygulamayı kolaylaştıracak , hem de dijital baskıyı kesmeden uygulayıp daha sonra söktüğünüz parçaları üzerine monte ettiğinizden dolayı Cast folyonun kalkma olasılığını minimuma indirmiş olmamızı sağlayactır. Araç Giydirme / Araç Kaplama da Cast folyoyu uygularken çok esnetmeden uygulsamak daha yaralı olacaktır. Dijital baskıyı her zaman fazla baskı uygulama da kolaylıklar getirecektir.